Schedule table

Will be announced soon!

Round
Day
Time
Round 1
September 30th, 2022
15:30 IST
Round 2
September 30th, 2022
16:30 IST
Round 3
September 30th, 2022
17:30 IST
Round 4
September 30th, 2022
18:30 IST
Round 5
October 1st, 2022
15:30 IST
Round 6
October 1st, 2022
16:30 IST
Round 7
October 1st, 2022
17:30 IST
Round 8
October 1st, 2022
18:30 IST
Round 9
October 2nd, 2022
15:30 IST
Round 10
October 2nd, 2022
16:30 IST
Round 11
October 2nd, 2022
17:30 IST
Round 12
October 2nd, 2022
18:30 IST
Round 13
October 3rd, 2022
15:30 IST
Round 14
October 3rd, 2022
16:30 IST
Round 15
October 3rd, 2022
17:30 IST
DAY 1
Round 1 - 15:30 IST
  Puranik Abhimanyu  vs    Vaishali R
  Vidit Gujrathi  vs    Sadhwani Raunak
  Shyam Sundar M.  vs    Arjun Kalyan
  Nihal Sarin  vs    Karthikeyan Murali
  Adhiban B.  vs    Divya Deshmukh
  Narayanan.S.L  vs    Ganguly Surya Shekhar
  Mendonca Leon Luke  vs    Aravindh Chithambaram Vr.
  Mitrabha Guha  vs    Raja Harshit
DAY 1
Round 2 - 16:30 IST
  Vaishali R   vs     Raja Harshit
  Mendonca Leon Luke   vs     Mitrabha Guha
  Ganguly Surya Shekhar   vs     Aravindh Chithambaram Vr.
  Divya Deshmukh   vs     Narayanan.S.L
  Karthikeyan Murali   vs     Adhiban B.
  Arjun Kalyan   vs     Nihal Sarin
  Sadhwani Raunak   vs     Shyam Sundar M.
  Puranik Abhimanyu   vs     Vidit Santosh Gujrathi
DAY 1
Round 3 - 17:30 IST
  Vidit Santosh Gujrathi  vs    Vaishali R
  Shyam Sundar M.  vs    Puranik Abhimanyu
  Nihal Sarin  vs    Sadhwani Raunak
  Adhiban B.  vs    Arjun Kalyan
  Narayanan.S.L  vs    Karthikeyan Murali
  Aravindh Chithambaram Vr.  vs    Divya Deshmukh
  Mitrabha Guha  vs    Ganguly Surya Shekhar
  Raja Harshit  vs    Mendonca Leon Luke
DAY 1
Round 4 - 18:30 IST
  Vaishali R  vs    Mendonca Leon Luke
  Ganguly Surya Shekhar  vs    Raja Harshit
  Divya Deshmukh  vs    Mitrabha Guha
  Aravindh Chithambaram Vr.  vs    Karthikeyan Murali
  Arjun Kalyan  vs    Narayanan.S.L
  Sadhwani Raunak  vs    Adhiban B.
  Puranik Abhimanyu  vs    Nihal Sarin
  Vidit Santosh Gujrathi  vs    Shyam Sundar M.
DAY 2
Round 5 - 15:30 IST
  Shyam Sundar M.  vs    Vaishali R
  Nihal Sarin  vs    Vidit Santosh Gujrathi
  Adhiban B.  vs    Puranik Abhimanyu
  Narayanan.S.L  vs    Sadhwani Raunak
  Aravindh Chithambaram Vr.  vs    Arjun Kalyan
  Mitrabha Guha  vs    Karthikeyan Murali
  Raja Harshit  vs    Divya Deshmukh
  Ganguly Surya Shekhar  vs    Mendonca Leon Luke
DAY 2
Round 6 - 16:30 IST
  Vaishali R  vs    Ganguly Surya Shekhar
  Divya Deshmukh  vs    Mendonca Leon Luke
  Karthikeyan Murali  vs    Raja Harshit
  Arjun Kalyan  vs    Mitrabha Guha
  Sadhwani Raunak  vs    Aravindh Chithambaram Vr.
  Puranik Abhimanyu  vs    Narayanan.S.L
  Vidit Santosh Gujrathi  vs    Adhiban B
  Shyam Sundar M.  vs    Nihal Sarin
DAY 2
Round 7 - 17:30 IST
  Nihal Sarin  vs    Vaishali R
  Adhiban B.  vs    Shyam Sundar M.
  Narayanan.S.L  vs    Vidit Santosh Gujrathi
  Aravindh Chithambaram Vr.  vs    Puranik Abhimanyu
  Mitrabha Guha  vs    Sadhwani Raunak
  Raja Harshit  vs    Arjun Kalyan
  Mendonca Leon Luke  vs    Karthikeyan Murali
  Ganguly Surya Shekhar  vs    Divya Deshmukh
DAY 2
Round 8 - 18:30 IST
  Vaishali R  vs    Divya Deshmukh
  Karthikeyan Murali  vs    Ganguly Surya Shekhar
  Arjun Kalyan  vs    Mendonca Leon Luke
  Sadhwani Raunak  vs    Raja Harshit
  Puranik Abhimanyu  vs    Mitrabha Guha
  Vidit Santosh Gujrathi  vs    Aravindh Chithambaram Vr.
  Shyam Sundar M.  vs    Narayanan.S.L
  Nihal Sarin  vs    Adhiban B.
DAY 3
Round 9 - 15:30 IST
  Adhiban B.  vs    Vaishali R
  Narayanan.S.L  vs    Nihal Sarin
  Aravindh Chithambaram Vr.  vs    Shyam Sundar M.
  Mitrabha Guha  vs    Vidit Santosh Gujrathi
  Raja Harshit  vs    Puranik Abhimanyu
  Mendonca Leon Luke  vs    Sadhwani Raunak
  Ganguly Surya Shekhar  vs    Arjun Kalyan
  Divya Deshmukh  vs    Karthikeyan Murali
DAY 3
Round 10 - 16:30 IST
  Vaishali R  vs    Karthikeyan Murali
  Arjun Kalyan  vs    Divya Deshmukh
  Sadhwani Raunak  vs    Ganguly Surya Shekhar
  Puranik Abhimanyu  vs    Mendonca Leon Luke
  Vidit Santosh Gujrathi  vs    Raja Harshit
  Shyam Sundar M.  vs    Mitrabha Guha
  Nihal Sarin  vs    Aravindh Chithambaram Vr.
  Adhiban B.  vs    Narayanan.S.L
DAY 3
Round 11 - 17:30 IST
  Narayanan.S.L  vs    Vaishali R
  Aravindh Chithambaram Vr.  vs    Adhiban B.
  Mitrabha Guha  vs    Nihal Sarin
  Raja Harshit  vs    Shyam Sundar M.
  Mendonca Leon Luke  vs    Vidit Santosh Gujrathi
  Ganguly Surya Shekhar  vs    Puranik Abhimanyu
  Divya Deshmukh  vs    Sadhwani Raunak
  Karthikeyan Murali  vs    Arjun Kalyan
DAY 3
Round 12 - 18:30 IST
  Vaishali R  vs    Arjun Kalyan
  Sadhwani Raunak  vs    Karthikeyan Murali
  Puranik Abhimanyu  vs    Divya Deshmukh
  Vidit Santosh Gujrathi  vs    Ganguly Surya Shekhar
  Shyam Sundar M.  vs    Mendonca Leon Luke
  Nihal Sarin  vs    Raja Harshit
  Adhiban B.  vs    Mitrabha Guha
  Narayanan.S.L  vs    Aravindh Chithambaram Vr.
DAY 4
Round 13 - 15:30 IST
  Aravindh Chithambaram Vr.  vs    Vaishali R
  Mitrabha Guha  vs    Narayanan.S.L
  Raja Harshit  vs    Adhiban B.
  Mendonca Leon Luke  vs    Nihal Sarin
  Ganguly Surya Shekhar  vs    Shyam Sundar M.
  Divya Deshmukh  vs    Vidit Santosh Gujrathi
  Karthikeyan Murali  vs    Puranik Abhimanyu
  Arjun Kalyan  vs    Sadhwani Raunak
DAY 4
Round 14 - 16:30 IST
  Vaishali R  vs    Sadhwani Raunak
  Puranik Abhimanyu  vs    Arjun Kalyan
  Vidit Santosh Gujrathi  vs    Karthikeyan Murali
  Shyam Sundar M.  vs    Divya Deshmukh
  Nihal Sarin  vs    Ganguly Surya Shekhar
  Adhiban B.  vs    Mendonca Leon Luke
  Narayanan.S.L  vs    Raja Harshit
  Aravindh Chithambaram Vr.  vs    Mitrabha Guha
DAY 4
Round 15 - 17:30 IST
  Mitrabha Guha  vs    Vaishali R
  Raja Harshit  vs    Aravindh Chithambaram Vr.
  Mendonca Leon Luke  vs    Narayanan.S.L
  Ganguly Surya Shekhar  vs    Adhiban B.
  Divya Deshmukh  vs    Nihal Sarin
  Karthikeyan Murali  vs    Shyam Sundar M.
  Arjun Kalyan  vs    Vidit Santosh Gujrathi
  Sadhwani Raunak  vs    Puranik Abhimanyu